1/5/21

எட்டு செங்கற்களால் அடுக்கப்பட்ட சிறு மேடைகள். அதன்மீது துணியில் பரப்பப்பட்டிருக்கும் வெண் மணலில் விரிந்து கிடக்கும் புத்தகத்தைப் போல நிற்கும் புத்தகம் படிக்க உதவும் ஸ்டாண்டுகள் அந்த அறையில் அணிவகுத்து நிற்கின்றன. ஏதோ மதப் பிரார்த்தனைக்கூடம் போலத்தோன்றினாலும் . ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டிலும் படங்கள் அருகிலேயே குறிப்புகள். படங்களும் அந்தக் குறிப்புகளும் நம் மென் உணர்வுகளைக் கடுமையாகத் தாக்குகிறது. அனைத்தும் காஷ்மீரத்தின் நிகழ்கால காட்சிகள். கோரமான வன்முறை காட்சிகளாகயில்லாமல் ஓவ்வொவ்வொன்றும் அந்த மக்களின் ம


mmmmmmm

கருத்துகள் இல்லை :

கருத்துரையிடுக

உங்கள் கருத்துக்கள்