3/4/13

நீங்களும் ஜெயிக்கலாம்


புதிய தலைமுறையில்
எழுதிகொண்டிருக்கும்
 கட்டுரைக்கு நல்ல ரெஸ்பான்ஸ்.
இந்த வாரம் அவர்கள் இன்பாக்ஸ்ஸில் 
 வெளியாகியிருக்கும் கடிதம் இது1 கருத்து :

உங்கள் கருத்துக்கள்